chung cu hateco hoang mai
» TƯ VẤN LUẬT » Tư vấn Luật

Các văn bản pháp luật lĩnh vực bất động sản (phần 5)

STT Tên văn bản Tập tin tải về
1 Thông tư 161 /2009/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản. download Thông tư 161 /2009/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản.
2 Quyết định 258/QĐ-TTg năm 2011 bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 do Thủ tướng Chính phủ ban hành download Quyết định 258/QĐ-TTg năm 2011 bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3 Nghị định 112/2009/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình download Nghị định 112/2009/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
4 Thông tư 01/2011/TT-BXD hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, đô thị do Bộ Xây dựng ban hành download Thông tư 01/2011/TT-BXD hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, đô thị do Bộ Xây dựng ban hành
5 Thông tư 05/2011/TT-NHNN quy định về thu phí cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành download Thông tư 05/2011/TT-NHNN quy định về thu phí cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
6 Thông tư 04/2011/TT-NHNN quy định áp dụng lãi suất trong trường hợp tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn tại tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành download Thông tư 04/2011/TT-NHNN quy định áp dụng lãi suất trong trường hợp tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn tại tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
7 Thông tư 02/2011/TT-BXD hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành download Thông tư 02/2011/TT-BXD hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
8 Thông tư 18/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 130/2008/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 14/2008/QH12 và Nghị định 124/2008/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành download Thông tư 18/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 130/2008/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 14/2008/QH12 và Nghị định 124/2008/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành
9 Quyết định 121/2009/QĐ-UBND ban hành quy định về trình tự, thủ tục cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong khu dân cư nhưng chưa được download Quyết định 121/2009/QĐ-UBND ban hành quy định về trình tự, thủ tục cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong khu dân cư nhưng chưa được
10 Quyết định 158/2002/QĐ-UB về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, thế chấp (hoặc bảo lãnh) góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu nhà trê download Quyết định 158/2002/QĐ-UB về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, thế chấp (hoặc bảo lãnh) góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu nhà trê
11 Nghị Định 121/2010/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước download Nghị Định 121/2010/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
12 Nghị định 120/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất download Nghị định 120/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất
13 Thông Tư 14/2010./TT-BXD Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng gạch ốp lát download Thông Tư 14/2010./TT-BXD Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng gạch ốp lát
14 Nghị định 114/2010/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng về bảo trì công trình xây dựng download Nghị định 114/2010/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng về bảo trì công trình xây dựng
15 Nghị định 71/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở download Nghị định 71/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
16 Thông tư 20/2010/TT-BTNMT quy định bổ sung về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành download Thông tư 20/2010/TT-BTNMT quy định bổ sung về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
17 Thông tư số 21/2010/TT-BXD ngày 16/11/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng. download Thông tư số 21/2010/TT-BXD ngày 16/11/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng.
18 Thông tư số 37/2009/TT-BXD ngày 01/12/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư download Thông tư số 37/2009/TT-BXD ngày 01/12/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư
19 Thông tư 14/2008/TT-BXD hướng dẫn tiêu chí đánh giá, phân hạng chất lượng sử dụng nhà chung cư cho các chủ đầu tư (chủ sở hữu) nhà chung cư để tự thực hiện trước khi tham gia giao dịch trên sàn giao download Thông tư 14/2008/TT-BXD hướng dẫn tiêu chí đánh giá, phân hạng chất lượng sử dụng nhà chung cư cho các chủ đầu tư (chủ sở hữu) nhà chung cư để tự thực hiện trước khi tham gia giao dịch trên sàn giao
20 Thông tư 16/2010/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành download Thông tư 16/2010/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành
21 Thông tư 17/2010/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và đô thị do Bộ Xây dựng ban hành download Thông tư 17/2010/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và đô thị do Bộ Xây dựng ban hành
22 Quyết định số 67/2009/QĐ-TTG ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị download Quyết định số 67/2009/QĐ-TTG ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị
23 Thông tư 20/2010/TT-BXD ngày 27/10/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thí điểm xây dựng và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản. download Thông tư 20/2010/TT-BXD ngày 27/10/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thí điểm xây dựng và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản.
24 Thông tư 22/2010/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về huy động và cho vay vốn bằng vàng của các tổ chức tín dụng download Thông tư 22/2010/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về huy động và cho vay vốn bằng vàng của các tổ chức tín dụng
25 Nghị định 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ download Nghị định 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ
26 Thông tư 148/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng download Thông tư 148/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng
27 Nghị định 88 ngày 19/10/2009 của chính phủ Hướng dẩn về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất download Nghị định 88 ngày 19/10/2009 của chính phủ Hướng dẩn về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,  quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
28 Thông tư 19 của Bộ Xây Dựng ngày 22/10/2010 Hướng dẫn lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị download Thông tư 19 của Bộ Xây Dựng ngày 22/10/2010 Hướng dẫn lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị
29 Nghị định 105/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai do Chính phủ ban hành download Nghị định 105/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai do Chính phủ ban hành
30 Thông tư số 151/2010/TT-BTC ngày 27/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng các loại thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước đối với Quỹ phát triển đất quy định tại Điều 34 Nghị định số 69 download Thông tư số 151/2010/TT-BTC ngày 27/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng các loại thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước đối với Quỹ phát triển đất quy định tại Điều 34 Nghị định số 69
31 Thông tư số 40/2009/TT-BXD ngày 09/12/2009 của Bộ Xây dựng quy định việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam download Thông tư số 40/2009/TT-BXD ngày 09/12/2009 của Bộ Xây dựng quy định việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam
32 Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 của Bộ Xây dựng về việc Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng. download Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 của Bộ Xây dựng về việc Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng.
33 Thông tư 36/2009/TT-BXD Hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị download Thông tư 36/2009/TT-BXD Hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị
34 Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/09/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi ti download Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/09/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi ti
35 Thông tư 13/2010/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng download Thông tư 13/2010/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng
36 Thông tư 19/2010/TT-NHNN ngày 27/09/2010 của Ngân hàng nhà nước Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về các t download Thông tư 19/2010/TT-NHNN ngày 27/09/2010 của Ngân hàng nhà nước  Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về các t
37 Nghị định 61/CP Hướng dẩn về mua bán và kinh doanh nhà ở download Nghị định 61/CP Hướng dẩn về mua bán và kinh doanh nhà ở
38 Nghị định số 90/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẩn thi hành luật nhà ở download Nghị định số 90/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẩn thi hành luật nhà ở
39 Nghị định số 153/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản download Nghị định số 153/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
40 Nghị định số 23/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng: kinh doanh bất động sản: khai thác sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng: quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật download Nghị định số 23/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng: kinh doanh bất động sản: khai thác sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng: quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật

Cập nhật mới nhất lúc : 09 : 10 : 16, 03 / 01 / 2014

Chia sẻ: 
Thông tin khác
Các văn bản pháp luật lĩnh vực bất động sản (phần 6)
Các văn bản pháp luật lĩnh vực bất động sản (phần 4)
Các văn bản pháp luật lĩnh vực bất động sản (phần 3)
Các văn bản pháp luật lĩnh vực bất động sản (phần2)
Các văn bản pháp luật lĩnh vực bất động sản
Thủ tục tách thửa đất mua giấy tay chưa lên thổ cư
Thủ tục mua nhà giấy tay trước khi người bán có giấy chứng nhận
Những quy định mới nhất về “sổ đỏ”
Nghị Định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010
Thông tư số 16/2010/TT- BXD ngày 01/9/2010

TÌM KIẾM THÔNG TIN

Danh mục : Tỉnh/Thành:
Giá : Diện tích:
Sắp xếp:

KHU VỰC HÀ NỘI

DỰ ÁN HÓT KHU VỰC KHÁC

TÌM THEO ĐỊA PHƯƠNG

MUA QUẢNG CÁO


chung cư hateco hoàng mai
ĐĂNG NHẬP


Email Login:
Pass:
Register !
 
dang tin