chung cu hateco hoang mai
» TƯ VẤN LUẬT » Tư vấn Luật

Các văn bản pháp luật lĩnh vực bất động sản

STT Tên văn bản Tập tin tải về
1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng download Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
2 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị. download Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.
3 Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25/07/2013 của Chính phủ Quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư download Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25/07/2013 của Chính phủ Quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư
4 Toàn văn Luật Đất đai sửa đổi download Toàn văn Luật Đất đai sửa đổi
5 Nghị định số 188/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội download Nghị định số 188/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
6 Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Kon Tum : V/v ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất download Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Kon Tum : V/v ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
7 Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Nam Định: Ban hành quy định tạm thời Định mức kinh phí cải tạo lớp đất mặt khi chuyển đổi đất trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp download Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Nam Định: Ban hành quy định tạm thời Định mức kinh phí cải tạo lớp đất mặt khi chuyển đổi đất trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp
8 Quyết định 2174/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai và tài sản nhà nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2013 – 2020 download Quyết định 2174/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai và tài sản nhà nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2013 – 2020
9 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở download Nghị định số 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở
10 Quyết định 859/QĐ - BXD: Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực nhà ở download Quyết định 859/QĐ - BXD: Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực nhà ở
11 Thông tư số 15/2013/TT-BXD: Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả. download Thông tư số 15/2013/TT-BXD: Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả.
12 Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung điểm 4 khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của UBND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua download Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung điểm 4 khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của UBND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua
13 Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND thành phố ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà download Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND thành phố ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà
14 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về chính sách ưu tiên đầu tư và huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các khu đô thị, nhà ở, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, thuận tiện ở ngoại thành. download Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về chính sách ưu tiên đầu tư và huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các khu đô thị, nhà ở, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, thuận tiện ở ngoại thành.
15 Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc : V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 02/11/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định về giao đất xây dựng nhà ở, hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận di download Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc : V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 02/11/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định về giao đất xây dựng nhà ở, hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận di
16 Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng: Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2013 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng download Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng:  Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2013 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
17 Công văn 1674/BXD-QLN: thực hiện chính sách, pháp luật về nhà ở, đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Việt Nam. download Công văn 1674/BXD-QLN: thực hiện chính sách, pháp luật về nhà ở, đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Việt Nam.
18 Thông tư 11/2013/TT-BXD: Quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản download Thông tư 11/2013/TT-BXD: Quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản
19 Quyết định 23/2013/QĐ - UBND: Về việc ban hành quy định sửa đổi bổ sung quy trình thu, nộp và quản lý nguồn thu tiền bán nhà ở tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội download Quyết định 23/2013/QĐ - UBND: Về việc ban hành quy định sửa đổi bổ sung quy trình thu, nộp và quản lý nguồn thu tiền bán nhà ở tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội
20 Công văn số 1250/BXD-QLN ngày 25/06/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đối tượng cho vay theo TT số 11/2013/TT-NHNN và TT số 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013. download Công văn số 1250/BXD-QLN ngày 25/06/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đối tượng cho vay theo TT số 11/2013/TT-NHNN và TT số 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013.
21 Quyết định số 31/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc thành lập Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang download Quyết định số 31/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc thành lập Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
22 Thông tư số 06/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị download Thông tư số 06/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị
23 Thông tư 04/2013/TT-BTNMT: Quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai download Thông tư 04/2013/TT-BTNMT: Quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
24 Quyết định 22/2013/QĐ-UBND: Ban hành quy định về nguồn, mức trích kinh phí, nội dung chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam download Quyết định 22/2013/QĐ-UBND: Ban hành quy định về nguồn, mức trích kinh phí, nội dung chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam
25 Quyết định 12/2013/QĐ-UBND: Về việc quyết định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre download Quyết định 12/2013/QĐ-UBND: Về việc quyết định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre
26 Thông tư số 07/2013/TT-BXD hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/2013/NQ-CP của Chính phủ download Thông tư số 07/2013/TT-BXD hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/2013/NQ-CP của Chính phủ
27 Thông tư 11/2013/TT-NHNN Quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị Quyết 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ download Thông tư 11/2013/TT-NHNN Quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị Quyết 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ
28 Quyết định 22/2013/QĐ-TTg: Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở download Quyết định 22/2013/QĐ-TTg:  Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
29 Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộ download Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộ
30 Nghị định 34/2013/NĐ-CP về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước download Nghị định 34/2013/NĐ-CP về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
31 Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý đầu tư, sản xuất gạch, ngói nung trên địa bàn thành phố Hà Nội download Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý đầu tư, sản xuất gạch, ngói nung trên địa bàn thành phố Hà Nội
32 Quyết định 172/QĐ-BXD: Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng download Quyết định 172/QĐ-BXD: Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
33 Thông tư 34/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ download Thông tư 34/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ
34 Nghị định 15/2013/NĐ-CP: Về quản lý chất lượng công trình xây dựng download Nghị định 15/2013/NĐ-CP: Về quản lý chất lượng công trình xây dựng
35 Dự thảo Thông tư Quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị Quyết 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ download Dự thảo Thông tư Quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị Quyết 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ
36 Thông tư 02 /2013/TT-BXD download Thông tư 02 /2013/TT-BXD
37 Quyết định 711/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng cát, sỏi trên địa bàn TP đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. download Quyết định 711/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng cát, sỏi trên địa bàn TP đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
38 Thông tư 12 /2012/TT-BXD Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị download Thông tư 12 /2012/TT-BXD Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị
39 Thông tư 11/2012/TT-BXD Hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng download Thông tư 11/2012/TT-BXD Hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng
40 Thông tư 09/2012/TT-BXD Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng download Thông tư 09/2012/TT-BXD Quy định sử dụng vật liệu xây không nung  trong các công trình xây dựng

Cập nhật mới nhất lúc : 08 : 59 : 42, 03 / 01 / 2014

Chia sẻ: 
Thông tin khác
Các văn bản pháp luật lĩnh vực bất động sản (phần 6)
Các văn bản pháp luật lĩnh vực bất động sản (phần 5)
Các văn bản pháp luật lĩnh vực bất động sản (phần 4)
Các văn bản pháp luật lĩnh vực bất động sản (phần 3)
Các văn bản pháp luật lĩnh vực bất động sản (phần2)
Thủ tục tách thửa đất mua giấy tay chưa lên thổ cư
Thủ tục mua nhà giấy tay trước khi người bán có giấy chứng nhận
Những quy định mới nhất về “sổ đỏ”
Nghị Định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010
Thông tư số 16/2010/TT- BXD ngày 01/9/2010

TÌM KIẾM THÔNG TIN

Danh mục : Tỉnh/Thành:
Giá : Diện tích:
Sắp xếp:

KHU VỰC HÀ NỘI

DỰ ÁN HÓT KHU VỰC KHÁC

TÌM THEO ĐỊA PHƯƠNG

MUA QUẢNG CÁO


chung cư hateco hoàng mai
ĐĂNG NHẬP


Email Login:
Pass:
Register !
 
dang tin